QUANTUM COMPUTING research outcome

IonLabQuantum Computing

Quantum Computing With Trapped Ions: An overview

Wen-Han Png, Ting Hsu, Tze-Wei Liu,&nbsp …

Quantum Computing

Partial equivalence checking of quantum circuit

Tain-Fu Chen, Jie-Hong R. Jiang and Min-Hsiu Hsieh …

Quantum Computing

Bell inequality violations with random mutually unbiased bases

Gelo Noel M. Tabia, Varun Satya Raj Bavana, Shih-X …

Quantum Computing

Entanglement-assisted concatenated quantum codes

Jihao Fan, Jun Li, Yongbin Zhou, Min-Hsiu Hsieh an …

Quantum Computing

One-Shot Trade-Off Bounds for State Redistribution of Classical-Quantum Sources

Eyuri Wakakuwa, Yoshifumi Nakata, Min-Hsiu HsiehQu …

Quantum Computing

Duality between source coding with quantum side information and c-q channel coding

Hao-Chung Cheng, Eric P. Hanson, Nilanjana Datta,& …

Quantum Computing

Quantum circuit architecture search for variational quantum algorithms

Yuxuan Du, Tao Huang, Shan You, Min-Hsiu Hsie …

Quantum Computing

Quantum Differentially Private Sparse RegressionLearning

Yuxuan Du, Min-Hsiu Hsieh, Tongliang Liu, Shan You …

Quantum Computing

Efficient Bipartite Entanglement Detection Scheme with a Quantum Adversarial Solver

Xu-Fei Yin, Yuxuan Du, Yue-Yang Fei, Rui Zhang, Li …

Quantum Computing

Properties of Noncommutative Renyi and Augustin Information

Hao-Chung Cheng, Li Gao and Min-Hsiu Hsiehcommunic …

Quantum Computing

Quantum computation: Algorithms and Applications

Chien-Hung Cho, Chih-Yu Chen, Kuo-Chin Chen, Tsung …

Quantum Computing

Randomized Benchmarking for Non-Markovian Noise

Pedro Figueroa-Romero, Kavan Modi, Robert J. Harri …

回到頂端